Vitoria-Gasteiz Jazz Festival | 40 Vitoria-Gasteiz Jazz Festival | 12th 16th July 2016